Zezwolenie na pracę – Typ C

Zezwolenie na pracę – Typ C. Kiedy jest potrzebne ? Takie zezwolenie jest potrzebne, gdy cudzoziemiec jest zatrudniony u pracodawcy zagranicznego i pracodawca deleguje go do oddziału firmy, zakładu firmowego lub podmiotu powiązanego z firmą i jednostka znajduje się w Polsce. Pracownik potrzebuje zezwolenia, gdy delegacja będzie trwała dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym. Pamiętajmy, że o zezwolenie stara się zawsze pracodawca. To on jest stroną postępowania administracyjnego, a nie pracownik. Wniosek o zezwolenie można złożyć także przez Internet korzystając z portalu www.praca.gov.pl

Zezwolenie na pracę - Typ C

Jakie dokumenty należy złożyć ?

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę;
  • Oświadczenie o niekaralności pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu – PODPISUJE WYŁĄCZNIE PRACODAWCA, tego oświadczenia nie może za pracodawcę podpisać pełnomocnik);

Ważne: Oświadczenie dot. karalności musi zostać podpisane przez pracodawcę. Niedopuszczalne jest podpisane go przez pełnomocnika.

  • Kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
  • Dowód wpłaty opłaty za wydanie zezwolenia;
  • Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście;
  • Dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego. Konieczne jest też tłumaczenie na język polski. Mówimy o zagranicznym odpowiedniku odpisu z KRS;
  • Aktualny na dzień składania wniosku odpis z KRS lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej. Odpis musi dotyczyć oddziału lub zakładu pracodawcy zagranicznego lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym;
  • List oddelegowujący wydany przez pracodawcę zagranicznego. W liście wskazujemy imiennie pracownika oddelegowanego do pracy w Polsce. Podajemy stanowisko, wynagrodzenie oraz okresu oddelegowania.

Pomożemy Ci sprostać wszystkim formalnością. Mamy także duże doświadczenie w prowadzeniu wirtualnych biur.

Zezwolenie na pracę – Typ C – Jak je przedłużyć

Przedłużenie zezwolenia na pracę następuje na pisemny wniosek pracodawcy, złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności posiadanego zezwolenia.

Aby pracownik mógł uzyskać przedłużenie zezwolenia na pracę typ C pracodawca powinien ponownie złożyć ten sam komplet dokumentów, który opisaliśmy wyżej. Ponad to dołącza również dokumenty podane niżej.

  1. Umowę pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy, a cudzoziemcem. Umowa ta jest podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę
  2. Dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Mówimy tu o formularzu . ZUS RCA wraz z potwierdzeniem wysłania, ZUS IMIR lub zaświadczenie z ZUS