Odwołanie od decyzji administracyjnej odmawiającej przyznanie pozwolenia na pobyt?

Odwołanie od decyzji administracyjnej odmawiającej przyznania pozowalenia na pobyt. Zajmujemy się obsługą prawną realizującą tego typu działania na rzecz naszych klientów. Niekiedy zdarzają się sytuacje, że obcokrajowca starający się o przyznanie pozwolenia na pobyt lub pracę otrzymuje odmowną decyzję. Nie ma tutaj znaczenia, kto złożył ten wniosek, czy był to sam cudzoziemiec lub jego przyszły pracodawca, ponieważ od tej decyzji można się odwołać. Odmowa może wyniknąć np. z powodu podania nieprawdziwych danych, zatajenia prawdy bądź nie spełnienia warunków wymaganych do uzyskania pozwolenia.

W przypadku otrzymania ostatecznej odmowy, cudzoziemiec ma obowiązek w przeciągu 30 dni od jej otrzymania opuścić terytorium RP. 

Do napisania odwołania należy podejść z odpowiednim zaangażowaniem, ponieważ od tego pisma będzie zależała decyzja. Oznacza to, że dobrze jest dołączyć wszystkie dokumenty, którą mogą być pomocne w sprawie (a nie są obowiązkowe, aby je dołączyć).

Jaki jest czas na napisanie i dostraczenie odwołania?

14 dni licząc od momentu otrzymania decyzji.

Odwołanie od decyzji administracyjnej – Gdzie należy je złożyć?

Odwołanie składa się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Trzeba zrobić to w formie pisemnej: 

osobiście, czyli w Biurze Podawczym Wydziału przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie lub w Punkcie Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Bankowym ⅗ w Warszawie 

lub poprzez nadanie listu poleconego,

Jak odwołać się od decyzji administracyjnej odmawiającej przyznanie pozwolenia na pobyt

Odwołanie od decyzji administracyjej – gdzie składać zapytania?

Jeśli będziesz miał pytania dotyczące swojej sprawy, najlepiej zgłosić się do Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie.

Po jakim czasie organ wyda decyzję po złożonym odwołaniu?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Odwołanie otrzyma wojewoda i jeśli nie zmieni swojej decyzji, w przeciągu 7 dni wszystkie dokumenty (odmowę wraz z odwołaniem) przekaże do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Obcokrajowca listownie zostanie poinformowany o wydanej decyzji przez organ II instancji. Postępowanie odwoławcze może trwać nawet kilka miesięcy.

Trzeba tutaj pamiętać, że w przypadku, gdy cudzoziemiec nie odbierze wysłanej pocztą przesyłki z decyzją, pismo uznaje się za dostarczone. Czas jej otrzymania liczy się od pierwszego dnia, gdy otrzymano awizo. Od tej daty liczony jest również termin na opuszczenie kraju.

Zobacz też więcej na temat Legalizacji Pracy.

Możecie też pobrać oficjalną informację rządową na ten temat!