Badania lekarskie dla pracownika z Ukrainy

Badania lekarskie dla pracownika z Ukrainy- Polskie prawo pracy zezwala na wykonywanie obowiązków pracowniczych, wyłącznie, gdy lekarz medycyny pracy nie stwierdzi przeciwwskazań. Co ważne podjęcie pracy bez ważnych badań lekarskich jest niezgodne z prawem. Pracodawcy, który dopuści pracownika do pracy, bez aktualnych badań grożą wysokie kary finansowe. Jeśli chcesz zatrudnić pracownika tymczasowego z Ukrainy zapewne zastanawiasz się jak to jest w ich wypadku. Jakich formalności należy dopilnować ?

Badania lekarskie dla pracowników z Ukrainy

Pracownik tymczasowy z Ukrainy czy innego kraju musi obligatoryjnie wykonać badania wstępne oraz badania okresowe. Badania wstępne pracownik wykonuje zawsze przed przystąpieniem do pracy. Pamiętaj, że jako pracodawca masz obowiązek pokryć koszty zarówno badań wstępnych jak i okresowych pracownika. Wysokość opłaty za badania zależy zawsze od czynników szkodliwych na jakie narażony jest pracownik, ilości i rodzaju przeprowadzanych badań. Skierowanie na badania wstępne czy okresowe wystawia pracodawca, nie różni się ono niczym od skierowania dla pracowników polskich. Zawiera zawsze informacje o podmiocie kierującym na badania, dane pracownika oraz opis powierzanych obowiązków. Druk orzeczenia lekarskiego powinien zostać sporządzony w dwóch egzemplarzach. Jeden dajemy pracownikowi, drugi zostaje u pracodawcy. – W teczce osobowej pracownika. Skierowanie należy przetłumaczyć także na ojczysty język pracownika !

Co z badaniami lekarskimi dla pracowników oddelegowanych do pracy w Polsce.

Nierzadko zdarza się też że pracownik z innego kraju zostanie oddelegowany do pracy w Polsce. Czy w takiej sytuacji badania medycyny pracy, które przeprowadził lekarza zza granicy mogą być honorowane przez polskich pracodawców ? Odpowiedź brzmi: tak można takie badania uznać za równoważne, ale pod warunkiem, że spełniają standardy polskich badań pracowniczych. I tu wielu pracodawców widzi problem. Podkreślmy, że to na barkach pracodawcy spoczywa obowiązek weryfikacji i analizy tych orzeczeń lekarskich. Dodajmy, że samo przetłumaczenie dokumentacji nie wystarczy. Trudno jest bowiem oceniać zakres kompetencji lekarza. Samemu pracodawcy także bardzo trudno stwierdzić, czy zakres zleconych badań jest wystarczający do podjęcia pracy w określonych warunkach szkodliwych w Polsce. Dlatego wielu prawników uważa, że potrzebna jest zmiana w prawie polskim. Przepisy powinny, być bardziej czytelne.

Ważna dyrektywa unijna

Mówimy tu o art. 3 ust. 1 dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r., dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 18 z 21.01.1997, s. 1), zgodnie z którym pracownikom zatrudnionym przy świadczeniu usług musimy zagwarantować co najmniej warunki zatrudnienia, które obowiązują na terytorium państwa wykonywania usługi, w tym przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy

Badania lekarskie dla pracowników z Ukrainy – Jak możemy Ci pomóc ?

Pomożemy Ci sprostać wszystkim formalnością. Mamy także duże doświadczenie w prowadzeniu wirtualnych biur.