Tłumaczenie dokumentacji

Tłumaczenie dokumentacji to bardzo ważny element w procesie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Wszelkie dokumenty urzędowe, muszą być tłumaczone na język polski przez tłumaczy przysięgłych. Koszt takiego tłumaczenia zależy od stawki podanej przez tłumacza

Obowiązki kadrowe pracodawcy, który zatrudnia u siebie obcokrajowca.

Po zatrudnieniu pracownika z zagranicy musisz przeszkolić go z zasad BHP. Następnie prawo zobowiązuje Cię do założenia temu pracownikowi teczki akt osobowych. Co między innymi musi znaleźć się w teczce osobowej pracownika ?

 • Przede wszystkim podstawowe dokumenty takie jak umowa o pracę;
 • Zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce;
 • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do jej podjęcia;
 • Dokumenty potwierdzenie odbycia szkolenia BHP;
 • Świadectwa i certyfikaty potwierdzające wykształcenie pracownika;
 • Świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia u pracodawców w kraju ojczystym lub w innym kraju poza Polską czyli zagraniczne świadectwa pracy.
 • Potwierdzenie spełniania przez obcokrajowca wymagań koniecznych do podjęcia pracy – w przypadku zawodów regulowanych;
 • Kopię dokumentu podróży pracownika

Warto zwrócić uwagę, że często dokumenty, którą przechowujemy w teczce pracowniczej dostępne są w dwóch językach: polskim oraz w języku, którym posługuje się pracownik. Dlatego właśnie konieczne jest tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenie dokumentacji

Tłumaczenie dokumentacji –

Umowa o pracę musi być zrozumiała dla pracownika !

Przyjmując cudzoziemca do pracy jesteś zobowiązany przedstawić mu warunki pracy oraz wynagrodzenia w zrozumiały dla niego sposób. Pracownik musi poznać wszystkie szczegóły z jakimi będą wiązały się powierzone mu obowiązki. Zatem przedstawienie mu umowy jedynie w języku polskim jest niedopuszczalne ! Przepisy prawa dopuszczają jednak, byśmy, umowa regulująca stosunek pracy, sporządzili w innym języku niż rodzimy. – Język ten musi być jednak w pełni zrozumiały dla obcokrajowca

Nasza rola w tłumaczeniu dokumentacji

 • Czy wiesz, że niedopełnienie obowiązku przygotowania zrozumiałej umowy dla pracownika może skutkować cofnięciem zezwolenia na pracę ? Ponad to , może narazić Cię to na nieprzyjemne konsekwencje prawne i finansowe. Korzystając z naszego wsparcia możesz liczyć na profesjonalną opiekę tłumacza. Pomoże to uniknąć nieporozumień między Tobą a Twoim pracownikiem
 • Przygotowujemy także testy i szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zrozumiałe dla pracowników ze Wschodu.
 • Zapewniamy Państwa, że wszelkie dokumenty, które do nas trafiają,traktujemy jako poufne. Tłumacze, z którymi współpracujemy posiadają szeroki zakres specjalizacji. Mogą Państwo, zatem liczyć na sprawną realizację zlecenia.

Tłumaczenie dokumentacji – ile kosztuje ?

Rozliczenie tłumaczeń pisemnych przysięgłych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.