Legalizacja pracy

Legalizacja pracy. – W związku z trwającą wojną na Ukrainie władze Polski wprowadziły szczególne przepisy, które ułatwiają obywatelom Ukrainy legalny pobyt i pracę w Polsce. Potrzebujesz pracowników ? Możesz legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy, a także jego małżonka. – Jeśli tylko ich pobyt w naszym kraju jest legalny. Jeśli zastanawiasz się jak zalegalizować pracę Ukraińca lub innego obywatela ze Wschodu dobrze trafiłeś. Pomożemy Ci dopełnić wszelkich formalności. Przepisy o zatrudnieniu obcokrajowca dość elastycznie traktują Ukraińców, którzy przybyli do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku czyli oczywiście od wybuchu wojny na Ukrainie. Z uproszczonej procedury legalizacji pracy mogą również skorzystać Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski przed 24 lutego i przebywali w Polsce na postawie zezwolenia na pobyt czasowy.

Co należy zrobić, by zalegalizować pracę obywatela Ukrainy ?

Wystarczy że w ciągu 14 dni od dnia podjęcia pracy przez Ukraińca powiadomić o tym fakcie właściwy Powiatowy Urząd Pracy.
Pomożemy Ci wypełnić właściwy formularz powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Warto pamiętać o dwóch poniższych kwestiach.

  • Ukrainiec zatrudniony na podstawie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy może swobodnie zmieniać pracodawcę
  • Obywatele Ukrainy zatrudniony na podstawie wyżej wymienionego dokumentu nie mogą zostać zatrudnieni na podstawie innych przepisów. Mówimy tu choćby o zatrudnieniu na podstawie o świadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy.

Pomożemy Ci skompletować potrzebne dokumenty

Służymy swoją wiedzą i wsparciem w procesie zgłoszenia pracownika w urzędzie. Aby skutecznie zgłosić powierzenie wykonywania pracy musisz przede wszystkim przygotować podstawowe informacje o podmiocie zatrudniającym. Czyli nazwę firmy lub imię i nazwisko jeśli jest to osoba fizyczna. Konieczny jest numer NIP/REGON. W formularzu należy także podać kod PKD. Opisz także profil wykonywanej działalności oraz adres siedziby firmy. Dla ułatwienia kontaktu podajemy również adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

W kolejnej części formularza podajemy także podstawowe dane cudzoziemca, którego zamierzamy zatrudnić. Chodzi oczywiście o:

  • imiona i nazwiska;
  • płeć;
  • obywatelstwo;
  • seria i numer dokumentu pozwalającego na potwierdzenie tożsamości np. dowód osobisty;
  • obywatel Ukrainy może starać się o nadanie numeru PESEL – jeśli został nadany również go podajemy.

Trzecia część formularza jest właściwie najważniejsza. Podajesz w niej przede wszystkim rodzaj umowy określający stosunek pracy. W formularzu podajemy koniecznie rodzaj wykonywanej pracy. Niezbędna jest także informacja o miesięcznej lub godzinowej stawce wynagrodzenia.

Legalizacja pracy

Legalizacja pracy – procedura oświadczenia, czyli jak zatrudnić pracownika ze Wschodu

Uproszczona procedura zatrudnienia cudzoziemców dotyczy także innych obywateli krajów wschodnich. Mówimy tu o obywatelach Armenii, Białorusi, Gruzji czy Mołdawii. Warto wiedzieć że procedura legalizacji pracy w oparciu o oświadczeniu powierzenia pracy trwa o wiele krócej niż w przypadku obywateli z innych krajów spoza UE. Powodem skrócenia czasu jest brak konieczności przeprowadzenia testu rynku pracy.

Jeśli złożysz w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenie powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi nie jest konieczne staranie się o pozwolenie na pracę. To rozwiązanie ma jednak swoje ograniczenia. Przede wszystkim praca na podstawie oświadczenia nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Nie może być także pracą sezonową, na którą konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia. Pamiętajmy, że wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. Ponad to dzień rozpoczęcia pracy wskazany w złożonym oświadczeniu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia. Decyzję podejmuje starosta powiatowy, który w niektórych przypadkach może odmówić powierzenia pracy.

Legalizacja pracy

Legalizacja pracy – Nasza rola w procesie legalizacji pracy

Czy wiesz, że choć jeden dzień przerwy w dokumentach zezwalających na pracę narazi Cię na wysoką karę ? Korzystając z usług naszej firmy nie musisz się o to martwić. Zadbamy, by wszystkie dokumenty były złożone w komplecie i na czas.

Ustawodawca udostępnia wiele możliwości zatrudnienia obcokrajowca. Nie musisz ich wszystkich znać. Pomożemy Ci wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie

Twojemu pracownikowi odmówiono zezwolenia na pracę ? Starosta odmówił Ci wpisania oświadczenia do rejestru i nie wiesz dlaczego? W naszej codziennej pracy spotykamy się z wieloma dokumentami, które należy złożyć w procedurze zatrudniania cudzoziemca. Naprawimy ewentualne błędy i skierujemy Cię na właściwą drogę