Legalizacja pobytu rodziny

Legalizacja pobytu rodziny. – Obcokrajowiec, który przyjechał do Polski ma prawo, aby ściągnąć do siebie rodzinę, czyli uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy dla jej członków.

Legalizacja pobytu rodziny – Kiedy udzielane jest pozwolenie na pobyt czasowy?

Na początku należy wspomnieć, aby cudzoziemiec dostał pozwolenie na sprowadzenie swoich członków rodziny, musi sam przebywać w Polsce na podstawie:

  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • nadania statusu uchodźcy,
  • udzielenia ochrony uzupełniającej,
  • udzielanych przez co najmniej okres 2 lat zezwoleń na pobyt czasowy,
  • zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych.

Zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny jest udzielane, gdy:

  • cudzoziemiec jest w związku małżeńskim, które uznaje prawo polskie,
  • jest małoletnim dzieckiem obcokrajowca (również jako dziecko przysposobione, będące na utrzymaniu rodzica), który jest w związku małżeńskim z obywatelem RP i dodatkowo posiada zezwolenie na pobyt czasowy.

Małżonek obywatela polskiego, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy wynikający z zawarcia związku małżeńskiego nie musi posiadać wnioskować o zezwolenie na pracę. Oznacza to, że może podjąć ją od razu.

Gdzie zgłosić wniosek?

Wniosek należy zgłosić osobiście na specjalnym formularzu do odpowiedniego na miejsce zamieszkania wojewody. Jeśli cudzoziemiec nie przyjdzie osobiście, wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Legalizacja pobytu rodziny. –

Co trzeba zamieścić we wniosku?

Każde z województw posiada inną listę dokumentów, które są potrzebne do złożenia dokumentu. Z pewnością do każdego wniosku trzeba dołączyć: 

  • 4 fotografie,
  • potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej,
  • dokumenty potwierdzające informacje umieszczone we wniosku, czyli np. akt zawarcia związku małżeńskiego.
Legalizacja pobytu rodziny spoza UE

Pozwolenie na pobyt czasowy – najważniejsze informacje

Ten rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy obowiązuje przez maksymalnie 3 lata. Osoba otrzymuje kartę pobytu i jest to dokument potwierdzający tożsamość. Na jego podstawie można przekraczać granicę Polski wielokrotnie, bez konieczności starania się o przyznanie wizy. Dodatkowo uprawnia to do podróżowania i przebywania do innych krajów będących w strefie Schengen. Jednakże ten okres nie może przekroczyć 90 dni w okresie pół roku.

Zobacz też:

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat zapraszamy was do kontaktu – kontakt.

Polecamy wam też zapoznać się z oficjalnym poradnikiem rządowym na ten temat – Legalizacja pobytu i pracy w Polsce.