Legalizacja pracy – jakie są obowiązki pracodawców ?

Legalizacja pracy – jakie są obowiązki pracodawców ? Ustawodawca daje cudzoziemcom możliwość podjęcia legalnej pracy w Polsce na podstawie kilku dokumentów. Jednym z nich jest oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Innym takim dokumentem jest zezwolenie na pracę. Jeśli znaleźliśmy odpowiedniego kandydata do pracy mamy obowiązek sprawdzić czy jego dokumenty pobytowe są ważne. Mówimy tu między innymi o takich dokumentach jak zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, czyli zezwolenie jednolite. Innymi dokumentami zezwalającymi na pobyt w Polsce są oczywiście karta pobytu czy wiza i inne.

Po upewnieniu się, że obcokrajowiec przebywa w Polsce legalnie kolejnym krokiem jest złożenie zezwolenia na pracę

Ważne ! Studenci i absolwenci studiów dziennych nie potrzebują zezwolenia na pracę.

Legalizacja pracy

Co należy podać we wniosku o zezwolenie ?

Wniosek wymaga od nas podania danych personalnych cudzoziemca. Miejsca wykonywania pracy. Musimy także podać rodzaj wykonywanych obowiązków. We wniosku zapytają Państwa również o to, na jakiej podstawie prawnej zamierzacie zatrudnić obcokrajowca.

Podajemy wymiar czasu pracy i wysokość miesięcznego . nie na pracę. wynagrodzenia. Podajemy także okres zatrudnienia. Pamiętajmy, że zezwolenie na pracę wydawane jest maksymalnie na trzy lata. Obowiązek złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia spoczywa na pracodawcy. Dotrzymanie terminów jest tutaj bardzo ważne. Wniosek o przedłużenie pracodawca może złożyć nie wcześniej niż 90 dni przed upływem ważności obecnego zezwolenia i nie później niż 30 dni przed utratą ważności zezwolenia.

Test rynku pracy

Pracodawca chcący zatrudnić obcokrajowca mus przejść test rynku pracy. W praktyce oznacza to, że Urząd pracy musi sprawdzić, czy w Polsce nie ma kandydata o podobnych kwalifikacja, który mógłby tę pracę podjąć. W tym przypadku również pracodawca musi wypełnić odpowiedni wniosek.. Następnie wniosek ten jest rozpatrywany. Test rynku pracy zostaje dołączony do wniosku o zezwolenie na pracę

Kiedy test rynku pracy nie jest wymagany

  • W przypadku zawodów deficytowych, czyli lekarzy, lekarzy dentystów, czy pielęgniarek
  • Jeśli staramy się o przedłużenie zezwolenia dla cudzoziemca, bez zmiany stanowiska
  • Na podstawie odrębnych przepisów test rynku pracy nie jest wymagany ( procedura uproszczona)

W czym możemy Ci pomóc ?

Pośredniczymy w załatwieniu sprawy w urzędzie, konsulatach, czy placówkach dyplomatycznych. Zapewniamy także outsourcing pracowników.

Doradzamy w doborze właściwej procedury legalizacji cudzoziemca,