Procedura otrzymania obywatelstwa polskiego.

Procedura otrzymania obywatelstwa polskiego. – Części cudzoziemców na pewno będzie zależało na otrzymaniu obywatelstwa polskiego. Po spełnieniu wszelkich formalności jest to oczywiście możliwe. Jeśli Państwa pracownik chciałby rozpocząć procedurę starania się o nadanie obywatelstwa pomożemy dopełnić wszelkich formalności z tym związanych. W tym służymy także pomocą w przetłumaczeniu dokumentów dołączonych do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego.

Co musi zrobić osoba starająca się o otrzymanie obywatelstwa polskiego ?

Przede wszystkim trzeba złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego. Wniosek można złożyć listownie na adres Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dokładny adres podajemy poniżej.
Wydział Spraw Cudzoziemców
Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa.

Pamiętajmy, że dokumenty wysyłane listownie muszą posiadać poświadczenie za zgodność z oryginałem. Takie poświadczenie wystawia polski notariusz

Dokumenty można także złożyć osobiście w biurze podawczym. Jednakże, by można było załatwić sprawę należy wcześniej umówić się na spotkanie z urzędnikiem korzystając z portalu portal cudzoziemca inPOL.. Ustalamy tam konkretną datę i godzinę spotkania.

Procedura otrzymania obywatelstwa polskiego

Jakie dokumenty należy złożyć poza wnioskiem ?

  • Jedną kolorową fotografię o wymiarach. 4,5 cm x 3,5 cm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle. Ważne, by pokazywała wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków. Koniecznie bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografowany musi patrzeć na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami i zamkniętymi ustami.
  • Odpis skrócony lub zupełny Twojego aktu urodzenia wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki.
  • Jeśli pozostawałeś w małżeństwie konieczny jest również skrócony akt małżeństwa. Konieczna jest też wzmianka o ewentualnej śmierci współmałżonka lub rozwodzie.
  • Dołączasz również Twój ważny paszport zagraniczny lub dokument podróży. Dokument musi być cały, a więc zawierać również puste strony.
  • Dostarcz także Twoją ważną kartę stałego pobytu wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego. Co ważne jeśli legitymujesz się kartą pobytu wydaną przez innego wojewodę, to przed złożeniem wniosku o uznanie za obywatela polskiego koniecznie wymień ją na kartę pobytu wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego.

Co jeszcze trzeba dostarczyć ?

  • Decyzję zezwalającą na Twój stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  • Konieczne jest także urzędowe poświadczenie znajomości polskiego, czyli po prostu świadectwo ukończenia szkoły w Polsce
  • Niezbędne jest także oświadczenie o datach Twoich wyjazdów z Polski i powrotów oraz o miejscach pobytu za granicą
  • Dowód uiszczenia 219 złotych tytułem opłaty skarbowej.
Procedura otrzymania obywatelstwa polskiego

Procedura otrzymania obywatelstwa polskiego-

Kluczem stabilne zatrudnienie i stałe miejsce zamieszkania

Aby pracownik – cudzoziemiec mógł starać się o polskie obywatelstwo potrzebne mu będzie zaświadczenie o zatrudnieniu. Musi dostarczyć umowę o pracę lub inną umowę cywilno-prawną wraz z rozliczeniem PIT. Koniecznie należy dostarczyć także dokument potwierdzający prawo do lokalu mieszkalnego np. umowę najmu.

Jak długo czeka się na nadanie obywatelstwa ?

Po złożeniu wszystkich, niezbędnych dokumentów wniosek jest przekazywany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji albo bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta RP z opinią Wojewody Mazowieckiego i kompletem dokumentów. Weryfikuje się także, czy osoba starająca się o obywatelstwo nie stanowi zagrożenia dla obronności Polski. Warto wspomnieć, że Prezydent RP nie jest związany żadnymi terminami. Z praktyki wynika, że na nadanie obywatelstwa czeka się obecnie ponad rok.