Pracodawco poznaj swoje obowiązki !

Pracodawco poznaj swoje obowiązki ! – Zanim zatrudnisz cudzoziemca, Powierzanie pracy cudzoziemcom jest szczególnie sprawdzane przez instytucje powołane do kontroli warunków pracy i zatrudnienia w Polsce. Chodzi przede wszystkim o Państwową Inspekcję Pracy. Jeśli zatrudniasz w firmie obcokrajowca PIP na pewno w trakcie kontroli zapyta o legalność jego pobytu i pracy w Polsce.

Pracodawco poznaj swoje obowiązki !

Przede wszystkim każdy pracodawca musi pamiętać o tym że przed zatrudnieniem obcokrajowca musi sprawdzić czy przebywa on w Polsce legalnie. Należy zrobić kopię dokumentów pobytowych i przechowywać je przez cały okres zatrudnienia cudzoziemca. Decydując się na podjęcie współpracy z naszą firmą możesz skorzystać z usługi audytu zatrudnienia cudzoziemców. – W jego trakcie sprawdzimy czy dokumenty nie mają luk i czy nie minął termin termin ich ważności.

Obowiązki pracodawcy wobec Wojewody

Decydując się na przyjęcie do zespołu obcokrajowca musimy liczyć się licznymi obowiązkami wobec Wojewodów. Głównie są one związane z zezwoleniem o pracę dla cudzoziemca. Pamiętajmy, że stroną postępowania o wydanie zezwolenia na pracę lub powierzenia pracy cudzoziemcowi jest pracodawca. W konsekwencji, zatem pracodawca ma obowiązek informowania Wojewody, który wydał zezwolenie o okolicznościach, które zmieniają sytuację cudzoziemca. Mówimy tu o kilku poniższych sytuacjach.

  • Zmianie stanowiska przez obcokrajowca – co wiąże się z koniecznością starania o nowe zezwolenie;
  • Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Mówimy tu o przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, Wojewoda musi także wiedzieć o zmianie nazwy firmy, czy zmianie siedziby przedsiębiorstwa;
  • Koniecznie poinformujmy Wojewodę o zmianie osoby, która reprezentuje przedsiębiorstwo;
  • Wojewoda musi wiedzieć, że cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę,
  • Konieczne jest także zawiadomienie Wojewody, jeśli obcokrajowiec postanowił zakończyć pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia.

Na dopełnienie obowiązku informacyjnego pracodawca ma tylko 7 dni. Jeśli tego nie zrobi grozi mu kara grzywny w wysokości przynajmniej 100 złotych

Co grozi pracodawcy, który nie przestrzega przepisów ?

Kary są naprawdę dotkliwe. Za co grozi kara ?

Jeśli żądasz od cudzoziemca korzyści majątkowej za zatrudnienie grozi Ci kara od 3.000 do 30.000 złotych. Taka sama kara grzywny grozi pracodawcy, który zmusza podstępem do podjęcia pracy bez zezwolenia. Jeśli nie zawrzemy z obcokrajowcem pisemnej umowy regulującej stosunek pracy podlegamy karze grzywny od 200 do nawet 2.000 złotych. O tym, że umowa musi być zrozumiała dla obcokrajowca piszemy w zakładce oferta.

Pomożemy Ci sprostać wszystkim formalnością. Mamy także duże doświadczenie w prowadzeniu wirtualnych biur.

Pracodawco poznaj swoje obowiązki ! –

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 88h, 120

Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej