Ustalenie statusu prawnego cudzoziemcy

Ustalenie statusu prawnego cudzoziemcy – po 24 lutego wielu Ukraińców masowo przekraczało granicę Polskie. Opuściło swoje domy w obawie przed wojną. Wbrew powszechnemu przekonaniu ludzie Ci nie są uchodźcami. Według polskiego prawa, za uchodźcę możemy uznać osobę, która opuszcza swój kraj w obawie przed prześladowaniami na tle religijnym, rasowy, czy etnicznym. Ukraińcy uciekający przed wojną przebywają w Polsce legalnie na podstawie przepisów o ruchu bezwizowym, ich paszporty biometryczne są ważne. Ponad to mogą starać się o tak zwaną ochronę uzupełniającą. Wniosek należy złożyć w Straży Granicznej.

Urząd Do Spraw Cudzoziemców

Urząd Do Spraw Cudzoziemców powołany do został do życia w 2007 roku. Szef tej instytucji jest centralnym organem administracji rządowej, jego zakres kompetencji jest bardzo szeroki.

W zakres jego czynności wchodzą przede wszystkim sprawy związane z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce. Ponadto udzielanie ochrony międzynarodowej i azylu.. Urząd Do Spraw Cudzoziemców ma, więc podstawowy cel stworzenie odpowiednich warunków do tego aby migracja była bezpieczna. Zanim zostanie wydane zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce konieczne jest właśnie ustalenie statusu prawnego cudzoziemca

Duże znaczenie w procesie legalizacji popytu i pracy cudzoziemca mają Szef Urzędu i Wojewoda Jednakże oba te organy mają nieco inne kompetencje.

Wojewoda przyjmuje wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę sprawdza czy dokumenty są poprawne i kompletne. Jeżeli występują jakieś nieprawidłowości Urząd Wojewódzki wzywa cudzoziemca do wprowadzania poprawek należy ich dokonać w ciągu 7 dni. jeżeli dokumenty przejdą weryfikację wojewoda wydaje stosowne zezwolenie.

Drugą instytucją do wydawania zezwoleń jest Szef Urzędu Do Spraw Cudzoziemców. Jeżeli cudzoziemiec nie otrzyma zezwolenia od Wojewody ma prawo odwołać się do szefa urzędu można do niego Także kierować na przykład zażalenia na opieszałość urzędów bowiem sprawuje on funkcję kontrolną

Ustalanie statusu prawnego

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemca

Sposobem legalizację pobytu i pracy cudzoziemca jest uzyskanie jednolitego zezwolenia na pracę i pobyt. Taki wniosek składa ten obcokrajowiec, który ma zamiar przebywać w Polsce co najmniej 3 miesiące i chce podjąć pracę zarobkową. Wniosek cudzoziemiec składa osobiście do Wojewody, Wojewoda wydaje wówczas kartę pobytu. Dokument ten jest potwierdzeniem zezwolenia na pracę. Odwołania od decyzji Wojewody rozpatruje Szef Urzędu Do Spraw Cudzoziemców

Ustalenie statusu prawnego cudzoziemcy –

W czym możemy Ci pomóc ?

Pomożemy Ci ustalić jaki jest dokładnie status prawny przyszłego cudzoziemca;

Pomagamy także pracownikom, gdy napotkają bariery administracyjne